Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marika Nejezchlebová IČ 08868026 se sídlem Jedovnice, Hybešova 159, PSČ 67906 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem Blansko (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Jedovnice, Hybešova 159, PSČ 67906
e-mail: nejezchlebova.marika@seznam.cz
telefon: 776735776
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval/jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
jméno a příjmení
e-mailová adresa
poštovní adresa
telefon, IČO

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
plnění právních povinností vůči státu,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpracovávány externími spolupracovníky fajndrogerie.cz  a dodavateli. Jedná se zejména o dopravce, platební brány, IT a marketingové služby atp. Zpracování osobních údajů mohou pro fajndrogerie.cz provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Fajndrogerie.cz v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům/zpracovatelům:
 
  • Česká pošta, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
  • PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 105858
  • Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika
  • Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
  • Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  • Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika

VI.
Zpracovatelé osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
poskytovatel služby Mailchimp,

případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.1.2020.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz